ผลิตภัณฑ์ /

นี่คือผลิตภัณฑ์ของเรา

854

นกกระทาระยะไข่

5410

นกกระทาอายุตั้งแต่ 42 วันขึ้นไป (ระยะไข่)

003

ไก่พื้นบ้านอายุเกิน 5 สัปดาห์ ถึง 12 สัปดาห์

004

อาหารไก่พื้นบ้านอายุเกิน 12 สัปดาห์ ขึ้นไป

336

อาหารไก่เนื้ออายุเกิน 3 สัปดาห์ ถึง 6 สัปดาห์

355

อาหารไก่เนื้อแรกเกิด ถึง อายุ 3 สัปดาห์

534

ไก่เนื้ออายุ 1 วัน ถึง 21 วัน

535

ไก่เนื้ออายุ 1 วัน ถึง 21 วัน

536

ไก่เนื้ออายุเกิน 3 สัปดาห์ ถึง 6 สัปดาห์

537

ไก่เนื้ออายุเกิน 6 สัปดาห์ ถึง ส่งตลาด

538

ไก่เนื้ออายุ 43 วัน ถึง ส่งตลาด

555

ไก่เนื้อแรกเกิด ถึงอายุ 3 สัปดาห์

556

อาหารไก่เนื้ออายุเกิน 3 สัปดาห์ ถึง 6 สัปดาห์

871

อาหารไก่ไข่เล็กแรกเกิด ถึงอายุ 5 สัปดาห์

872

อาหารไก่ไข่อายุ 5 สัปดาห์ ถึง 12 สัปดาห์

873

อาหารไก่ไข่อายุ 12 ถึง 20 สัปดาห์

874-พ

อาหารไก่ไข่อายุเกิน 20 สัปดาห์

881

อาหารไก่ไข่อายุเกิน 20 สัปดาห์

555

ไก่เนื้อแรกเกิด ถึงอายุ 3 สัปดาห์

344

สำหรับโคนมและระยะอุ้มท้องและระยะให้นม

424

สำหรับโคเนื้ออายุเกิน 6 เดือนขึ้นไป

426

สำหรับโคนมระยะอุ้มท้องและระยะให้นม

441

สำหรับโคอายุเกิน 3 เดือน ถึง 6 เดือน

443

สำหรับโคสาวอายุเกิน 6 เดือน ถึงคลอดลูกและระยะแท้งน้ำนม

444

สำหรับโคนมระยะอุ้มท้องและระยะให้นม

446

สำหรับโคนมระยะอุ้มท้องและระยะให้นม

448

สำหรับโคนมระยะอุ้มท้องและระยะให้นม

454

สำหรับโคอายุเกิน 6 เดือนขึ้นไป

458

สำหรับโคนมระยะอุ้มท้องและระยะให้นม

464

สำหรับโคนมระยะอุ้มท้องและระยะให้นม

726

โคนมระยะอุ้มท้องและระยะให้นม

744

โคนมระยะอุ้มท้องและระยะให้นม

746

โคนมระยะอุ้มท้องและระยะให้นม

748

โคนมระยะอุ้มท้องและระยะให้นม

754

สำหรับโคอายุเกิน 6 เดือนขึ้นไป

1015

อาหารโคนมอายุเกิน 3 เดือน ถึง 6 เดือน(ลูกโคนม)

1111

โปรมิลค์ 1111

1125

โคนมอายุเกิน 6 เดือนถึง ระยะอ่อนให้นม(โคสาวและโคแห้งนม)

1340

อาหารโคนมระยะอุ้มท้องและระยะให้นม

1414

อาหารโคนมระยะอุ้มท้องและระยะให้นม

1416

อาหารโคนมระยะอุ้มท้องและระยะให้นม

1417

อาหารโคนมระยะอุ้มท้องและให้นม

1418

อาหารโคนมระยะอุ้มท้องและให้นม

1435

อาหารโคนมระยะอุ้มท้องและระยะให้นม

1452

อาหารโคนมระยะอุ้มท้องและระยะให้นม

1453

อาหารโคนมระยะอุ้มท้องและระยะให้นม

3300

อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป ชนิดเม็ดคุณภาพอาหารสัตว์ทางเคมี

3310

อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป ชนิดเม็ดคุณภาพสัตว์ทางเคมี

690

อาหารเป็ดไข่อายุเกิน 20 สัปดาห์ขึ้นไป

976

อาหารเป็ดเนื้อแรกเกิด ถึงอายุ 3 สัปดาห์

977

อาหารเป็ดเนื่ออายุเกิน 3 สัปดาห์ ถึง อายุ 5 สัปดาห์

978

อาหารเป็ดเนื้อขุนอายุเกิน 5 สัปดาห์ ถึง ส่งตลาด

990

อาหารเป็ดไข่อายุเกิน 20 สัปดาห์ ขึ้นไป

101

อาหารสุกรแรกเกิดถึงน้ำหนัก 15 กิโลกรัม

110

อาหารลูกสุกรอายุ 7 วัน ถึง น้ำหนัก 15 กิโลกรัม

111

อาหารสุกรเล็ก น้ำหนัก 15 กิโลกรัม ถึง 30 กิโลกรัม

112

อาหารสุกรน้ำหนักเกิน 15 กิโลกรัม ถึง 30 กิโลกรัม

113

อาหารสุกรน้ำเกิน 30 กิโลกกรัม ถึง 60 กิโลกกรัม

116

อาหารสุกรพันธุ์น้ำหนักเกิน 60 กิโลกรัม

117

อาหารสุกรพันธุ์ระยะให้นม

145

อาหารสุกรน้ำหนักเกิน 90 กิโลกรัม ถึง ส่งตลาด

210

ลูกสุกรอ่อนอายุ 7 วัน ถึง น้ำหนัก 15 กิโลกรัม

211

สุกรน้ำหนัก 15 กิโลกรัม ถึง 30 กิโลกรัม

212

สุกรน้ำหนักเกิน 15 กิโลกรัม ถึง 30 กิโลกรัม

213

สุกรน้ำหนักเกิน 30 กิโลกรัม ถึง 60 กิโลกรัม

216

สุกรพันธุ์น้ำหนักเกิน 60 กิโลกรัม

217

สุกรพันธุ์ระยะให้นม

245

สุกรน้ำหนักเกิน 90 กิโลกรัม ถึง ส่งตลาด

3517

ม้า เพียวไพรด์ 200

7001

อาหารปศุสัตว์ขนาดเล็ก