งานประกวดโคนมเทิดพระเกียรติ

งานประกวดโคนมเทิดพระเกียรติภาคใต้และตะวันตก ครั้งที่ 19 อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพกิจกรรม